Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

1. Název

Obec Lažiště, Obecní úřad Lažiště

2. Důvod a způsob založení

Obec Lažiště je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích (obecním zřízení).

Pojem "Obec" - "Obecní úřad"

Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k zaměňování těchto dvou pojmů uvádíme jednoduché vymezení.

Město (obec) je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. "Město (Obec)" (psáno s velkým počátečním písmenem) je v tomto slova smyslu právnickou osobou. To znamená, že vše co se týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví movitostí i nemovitostí,...) se vztahuje k Městu (Obci).

Obecní úřad není právnickou osobou, jedná se o úřad města (obce) a tvoří jej starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník městského (obecního) úřadu a zaměstnanci města (obce). Městský (obecní) úřad provádí výkon státní správy (správní rozhodnutí a správní úkony).

Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se samostatné působnosti se v záhlaví označují "Obec Lažiště". Písemnosti vyhotovené orgánem obce a týkající se přenesené působnosti se označují v záhlaví "Obecní úřad".

3. Organizační struktura

Viz odkaz

4. Kontaktní spojení Obec/Obecní úřad Lažiště
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Lažiště 24

384 32 Lažiště

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Lažiště 24

384 32 Lažiště

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 13:30 hod. - 14:30 hod.

Středa:   13:00 hod. - 18:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

606 611 912

723 182 224

4.5 Čísla faxu

NE

4.6 Adresa internetové stránky www.laziste.cz
4.7 Adresa e-podatelny

Viz odkaz

4.8 Další elektronické adresy

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: 8j7b7p4

5. Případné platby lze poukázat 4221281/0100
6. IČ 00250520
7. DIČ CZ00250520
8. Dokumenty
Územní plán
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán - Viz odkaz
8.2 Rozpočet
Viz odkaz
9. Žádosti o informace

Žádosti o informace

Vzor žádosti o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Vzor odvolání vůči rozhodnutí o neposkytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání je možný:
  • v úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu
  • pomocí elektronické podatelny - Viz odkaz
  • pomocí datové schránky - ID datové schránky: 8j7b7p4
11. Opravné prostředky Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do kanceláře Obecního úřadu nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.K podání opravných prostředků lze rovněž využít elektronickou podatelnu.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře Viz odkaz
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Popisy řešení životních situací můžete nalézt na následujících odkazech:
14. Předpisy
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací),
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (procesní předpis podle nehož postupuje povinný subjekt při rozhodování v případě odmítnutí žádosti o p oskytnutí informace a to i jen zčásti).
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně nekterých dalších zákonů, v platném znění. Tento zákon upravuj používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinnotí stanovených tímto zákonem.
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jinných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
14.2 Vydané právní předpisy Viz odkaz
15. Úhrady za poskytování informací Dle sazebníku
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou Obcí Lažiště poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb.

Výroční zprava podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010