MŠ Lažiště je od 18.11.2021

znovu OTEVŘENA

                                                Jana Korytarová, ředitelka školy

 

KARANTÉNA MŠ LAŽIŠTĚ

LISTOPAD 2021

Na základě provedeného epidemiologického šetření

z důvodu prokázaného výskytu koronaviru

(COVID-19), byla MŠ LAŽIŠTĚ

Od 15.11.2021 do ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

                                                              Jana Korytarová, ředitelka školy

 

 

Výsledek přijímacího řízení

ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LAŽIŠTĚ ZE DNE 12. 05. 2021, PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Ředitelka mateřské školy Lažiště rozhodla v souladu

s §34, §165 odst. 2 písm. b) a §183 odst. 2 zákona č.561/2004Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů,

vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Lažiště na školní rok 2021/2022

Seznam uchazečů

POŘADOVÉ ČÍSLO ŽÁDOSTI

PŘIJAT P/ NEPŘIJAT N PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

                           0056/VR

                     P

                           1090/EM

                     P

                           0109/VCh

                     P

                           1064/LH

                     P

                           0804/VB

                     P

                           0558/KM

                     P

                           1249/MD

                     P

 Jana Korytarová, ředitelka Mateřské školy Lažiště

Datum zveřejnění: 19.5.2021

 

Informace k zápisu do mateřské školy pro

školní rok

                     2021/2022

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Čestné prohlášení k trvalému pobytu dítěte

Žádost o přijetí dítěte

Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy

Kriteria přijímání dětí do MŠ

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo v souvislosti s COVID-19 mimořádné opatření vlády k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Toto opatření je platné i po ukončení nouzového stavu.

● zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců od

                                              2.5. do 16.5. 2021

● každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Registračním číslem uchazeče  bude číslo za lomítkem rodného čísla + iniciály jména (např. 2743 JK).

● ve druhé polovině května 2021 zveřejní ředitelka seznam přijatých dětí pod   ,, registračním číslem“ na webových stránkách

 POSTUP PŘI ZÁPISU k předškolnímu vzdělávání

POTŘEBNÉ DOKUMENTY( Žádost, Čestné prohlášení) je možné si stáhnout z webových stránek Obce Lažiště – Mateřská škola – Aktuálně – DOKUMENTY KE STAŽENÍ, v nutných případech vyzvednout v tištěné podobě

přímo v mateřské škole.

Do obálky je nutné vložit tyto dokumenty s podpisem zákonného zástupce

    1. PŘIHLÁŠKU DÍTĚTE K ZÁPISU

    2. ČITELNĚ VYPLNĚNOU ŽÁDOST

    3. DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

    a) potvrzení přímo na žádosti o očkování dítěte

    b) nebo potvrzení o očkování zaslané lékařem na e-mail rodiče s uznávaným elektronickým podpisem (nutné předem domluvit s lékařem)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinností podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

    4. KOPII RODNÉHO LISTU

    5. DOLOŽENÍ TRVALÉHO POBYTU DÍTĚTE (čestné prohlášení viz výše)

    6. KOPII DOPORUČENÍ PPP ČI SPC – pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení

    7. U CIZINCŮ PLATNOST POTVRZENÍ O POVOLENÍ  K TRVALÉMU POBYTU, delší než 90 dní

VŠECHNY PÍSEMNOSTI VLOŽTE DO OBÁLKY OZNAČENÉ,, ZÁPIS DO MŠ“ a doručte jedním z možných způsobů

     1. vložením všech požadovaných dokumentů do poštovní schránky MŠ – UPŘEDNOSTŇUJEME

     2. do datové schránky školy (rw44j6z)

     3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)

    4. poštou

    5. v  NUTNÉM případě osobním podáním dne 12.5.2021 do 16.00 hodin, po telefonicky sjednaném čase ( místo trvalého pobytu ověří ředitelka na úřadě, který vede evidenci obyvatel)

27.2.2021          

KRIZOVÉ OPATŘENÍ OD 1.3.2021

Vážení rodiče,

Vzhledem k nastalé situaci( Usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 o přijetí krizového opatření) se od pondělí 1.3.2021 uzavírá provoz Mateřské školy Lažiště do odvolání.

                          Jana Korytarová

 

Úvod

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

     Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

V prostorách mateřské školy

Využijte dezinfekci při příchodu do MŠ – dezinfekční stojan (rodiče i děti)

— Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

— Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

— Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

— Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí v MŠ

Ve třídě

— Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

— V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování 

- Školní stravování – v běžné podobě. 

Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

 

Provozní doba

6:00 – 16:00 hod

Kontakt

Tel:

+420 725 067 886

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Adresa

Mateřská škola

příspěvková organizace

Lažiště 93, 384 32 

okr.Prachatice

IČO: 70996385

 

Statutární zástupce

Korytarová Jana

Lažiště

Kalendář

«  leden 2022  »
púsčpsn
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31