Výsledek přijímacího řízení:

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2písm.b/

a §183 odst.2 zákona č.561/2004Sb.,o předškolním,základním,středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/,ve znění pozdějších

předpisů,vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské 

škole Lažiště na školní rok 2020/21

               Uchazeč   reg.č.                         Výsledek řízení

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             01                           přijato

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          02                           přijato

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                          03                           přijato

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             04                        přijato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             05                        přijato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             06                         přijato

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INDIVIDUÁLNÍ                     07                         přijato

VZDĚLÁVÁNÍ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Datum  zveřejnění: 24. 5.2020                                  Jana Korytarová,řed.MŠ

 

 

 Úplata za předškolní vzdělávání                            14.5.2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení §6 vyhlášky č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve smyslu pozdějších předpisů, stanovuji za období od 1. do 30. dubna na 0 Kč.(v důsledku přerušení provozu v souvislosti s nouzovým stavem v ČR a s ochranou před šířením nákazy koronaviru). Školné za měsíc květen bude stanoveno po znovuotevření provozu MŠ.

                                                                             Jana Korytarová, ředitelka MŠ Lažiště

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LAŽIŠTĚ    04.05.2020

 

OD 11.05.2020

Čtěte prosím pozorně následující informace!

Při nástupu dítěte do mateřské školy odevzdejte vyplněný formulář

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ“ -    

o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění,

  • o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory

  • s doporučením, aby každý z Vás zvážil tyto rizikové faktory při  rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách. (formulář ke stáhnutí ZDE)

                                                

 

V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 

Úvod

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

     Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

V prostorách mateřské školy

Využijte dezinfekci při příchodu do MŠ – dezinfekční stojan (rodiče i děti)

— Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

— Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

— Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.

— Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, potřebné jsou např. při dopomoci s osobní hygienou dětí v MŠ

Ve třídě

— Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

— V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

— Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Rámcová pravidla pro zajištění školní stravování v zařízení školního stravování 

- Školní stravování – v běžné podobě. 

Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

 Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů, děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

ZÁPIS A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ do mateřské školy pro školní rok 2020-2021

Dne12.5.2020, od 15.00-17.00 hodin v budově mateřské školy

(Pokud nebude v souvislosti s nouzovým stavem v ČR rozhodnuto jinak).

Žádost o přijetí, Přihlášku k zápisu  a Evidenční list si můžete stáhnout na stránkách Obce Lažiště-Mateřská škola-Aktuálně-DOKUMENTY KE STAŽENÍ, nechat zaslat e-mailem-po telefonické domluvě s ředitelkou školy(774103083), nebo vyzvednout v MŠ Lažiště ve dnech 27.4 – 29. 4. 2020 od 10 do 12 hodin.

Vyplňené žádosti zasílejte ( od 2.5. do 16.5.2020 )

1)poštou na adresu mateřské školy-Mateřská škola Lažiště 93, 38432 Lažiště

2) e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dokumenty musí obsahovat Váš elektronicky uznávaný podpis a potvrzení od lékaře)

3) osobní doručení v den vyhlášení zápisu v mateřské škole

 

 Dokumenty ke stažení:

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

 

K zápisu přineste

-rodný list dítěte

-řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ

-Evidenční list dítěte, kde je potvrzení o očkování( očkování se netýká dětí s povinnou školní docházkou)

-kartičku pojišťovny

-průkaz totožnosti rodičů, pěstounů

-u dětí, které nebudou zastupováni zákonným zástupcem, doložte čestné prohlášení od zákonného zástupce

-u cizinců nájemní smlouvu svého pobytu

-u rozvedených rodičů – nabytí právní moci – vyjádření soudu, komu je dítě svěřeno do péče a jak je upraven styk s druhým rodičem

 

ŠKOLNÉ MŠ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2020                1.4.2020

Úplatu za předškolní vzdělávání podle ustanovení§6 vyhlášky č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů stanovuji za období

1. března – 16. března na 154 Kč

(z důvodu přerušení provozu v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR v důsledku šíření koronaviru).

Za období, kdy je omezen provoz MŠ v souvislosti s nouzovým stavem, se školné nevybírá.

Školné za duben, popřípadě za další měsíce, bude stanoveno po znovuobnovení provozu MŠ.

                                                                                                           Jana Korytarová, ředitelka MŠ  

 

DOMA S DĚTMI V POHODĚ                                   30.3.2020

- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte

- podporujte děti v samostatnosti (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)

- dbejte na pravidelný pitný režim

- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí….)

- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry,, na něco“….)

- čtěte si s dětmi každý den, o čtení si povídejte,pokládejte dětem k přečtenému otázky

- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity….)

- povídejte si s dětmi o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem děje. Když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité.

DĚTSTVÍ JE KRÁTKÉ, JEDINEČNÉ A NEOPAKOVATELNÉ.

 

 BŘEZEN 2020

Vážení spoluobčané, v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu ČR

a mimořádným opatřením týkajícím se ochrany zdraví obyvatelstva a prevence vzniku a následného šíření onemocnění COVID - 19 jsem společně se zřizovatelem školy vyhodnotila situaci a rozhodla o přerušení provozu MŠ Lažiště, Lažiště 93, 38432 Lažiště, podle školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, s účinností od 17.3.2020 do odvolání.

   Snahou zřizovatele bylo  zajistit provoz naší mateřské školy co nejdéle . Počty dětí navštěvujících mateřskou školu se však neustále snižovaly a ke dni uzavření školy byl počet minimální - 2 děti. 

   O termínu, do kdy bude provoz mateřské školy přerušen, Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek mateřské školy.

    Po dobu přerušení provozu MŠ je možné využít nárok na ošetřovné. Tiskopis možno vyzvednout po dohodě s ředitelkou školy (tel.774 103 083).

                                                řed. MŠ Lažiště Jana Korytarová, Lažiště 17.3.2020

 

  ZÁŘÍ 2019

OZNÁMENÍ

Pozice učitelky MŠ Lažiště, v délce úvazku 0.37, byla již obsazena.

                                    řed. MŠ Lažiště Jana Korytarová, 1.9.2019.

   

SRPEN 2019

 Hledáme pedagogickou pracovnici na pozici učitelky MŠ Lažiště- překryv  přímé pedagogické činnosti (pobyt venku), úvazek 0.37. Nástup 1.9.2019.

           řed. MŠ Lažiště Jana Korytarová

                          

Červenec

Ředitelka mateřské školy by chtěla touto cestou poděkovat za všechny zaměstnance všem rodičům a jejich dětem za krásné zakončení školního roku a za krásné dárečky a květiny,které byly pro nás všechny tou největší odměnou - děkujeme!

Zároveň děkuji vedení obce a celému zastupitelstvu za vstřícnost při naší práci a zvláště pak děkuji za překvapivý dárek,který mi byl předán poslední den mé práce - děkuji!

 

Akce v měsíci červnu

- 5.červen - fotografování dětí

 7.červen - "Rytmická show" zaměřená ke Dni dětí

-  12.červen - za pohádkou do knihovny

-  14.červen - PRIMA VIZUS - oční vyšetření přihlášených dětí

15.červen - DEN DĚTÍ (na hřišti)pořádá Obec Lažiště 

                             ve spolupráci se SPgŠ Prachatice

-  25.červen - rozloučení s předškoláky

 

Akce v měsíci květnu

- 2.května zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020

- 7.května JARNÍ BESÍDKA ke Dni matek v 15,30hod.

- 13.května výběrové řízení na místo ředitelky mateřské školy

- 22.května fotografování dětí se překládá na 5.června(středa)

- 23.května školní výlet

- 31.května spaní ve školce(s dětmi,kteří po prázdninách                usednou do školních lavic)

 

Jdeme do školky k zápisu  

Ředitelka mateřské školy vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ, do Mateřské školy Lažiště,na školní rok 2019/2020.Zápis se uskuteční dne 2.5.2019 od 13hod do 15,30hod v budově mateřské školy.Formuláře k vyplnění budou předány zákonnému zástupci při zápisu.Rozhodnutí o přijetí(nepřijetí)bude pod pořadovým číslem dítěte zveřejněno na našich stránkách a v budově mateřské školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolním vzdělávání 2019

                           Mateřská škola  LAŽIŠTĚ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přijímací řízení probíhá na mateřské škole na základě zákona č.561/2004Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání/Školský zákon/v posledním platném znění.

Kritéria pro přijetí:

1.děti splňující očkování dle §50 zák.č.258/2000Sb.,o ochraně  veřejného   zdraví

2.děti v posledním ročníku mateřské školy(povinná školní docházka) a děti s odkladem povinné školní docházky

3.děti s trvalým místem pobytu v Obci Lažiště

4.děti s trvalým  místem pobytu ze spádových obcí

5.děti,které dosáhnou k 1.9.daného školního roku 3roky a děti starší

6.děti,které dosáhnou k 1.9.daného školního roku 2roky a děti starší

Zároveň bude v budově mateřské školy,v tento den i hodinu, probíhat zápis dětí do Dětské skupiny "KAŠTÁNEK", která bude zahajovat svoji činnost od 1. 9. 2019 v budově bývalé mateřské školy(u májky).

  

Výsledek přijímacího řízení:

Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s §34,§165 odst.2písm.b/

a §183 odst.2 zákona č.561/2004Sb.,o předškolním,základním,středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon/,ve znění pozdějších

předpisů,vyhovět žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské 

škole Lažiště na školní rok 2019/2020

 

               Uchazeč   reg.č.                         Výsledek řízení

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 01                                      přijato

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                02                                      přijato

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                03                                      přijato

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum  zveřejnění: 13. 5. 2019                                   Pecková Zdeňka,řed.MŠ

 

 

Dne 13.5.2019 proběhlo výběrové řízení na ředitelku mateřské školy na školní rok 2019/2020.Do funkce ředitelky mateřské školy byla schválena pani KORYTAROVÁ Jana-učitelka MŠ Šumavské Hoštice.

 

 

Akce v měsíci dubnu

-3.dubna přijede za námi Honza z bedny s  pohádkou Sněhurka

-9.dubna jdou naši školáčci k zápisu do ZŠ

-16.dubna nás navštíví divadlo Zvoneček, které  z  důvodu nemoci v měsíci březnu se nedostavilo

-17.dubna -velikonoční koledování po vsi

-30.dubna -Rej čarodějů a čarodějnic (s lampionky)

 

Akce v měsíci březnu


-návštěva místní knihovny -březen Měsíc knihy

-divadelní představení "Jarní pohádka"

 

 Akce v měsíci únoru

- 7.2. návštěva obecní knihovny

27.2.Šaškovo dovádění - karneval ve školce

 

 

 S platností od 1.2.2019 byla do funkce ředitelky mateřské školy jmenována paní Zdeňka Pecková na dobu neurčitou do dne předcházejícího jmenování ředitele na základě výsledků konkurzního řízení.

Provozní doba

6:00 – 16:00 hod

Kontakt

Tel:

+420 725 067 886

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Adresa

Mateřská škola

příspěvková organizace

Lažiště 93, 384 32 

okr.Prachatice

IČO: 70996385

 

Statutární zástupce

Korytarová Jana

Lažiště

Kalendář

«  březen 2021  »
púsčpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031